Opțiune de moștenire. Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în noul Cod civil

Dreptul de opţiune succesorală | Dictionar juridic (dex)

strategii pentru a câștiga bani pe o opțiune binară cum faci bani la bursă

Comentarii 1 retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în Noul Cod Civilvom începe cu următoarea speță: X decedează având ca succesibili cu vocaţie la succesiunea sa un unchi Y şi un văr primar Z, fiu al unui alt unchi decedat anterior.

Unchiul Y, la rândul său, decedează la o lună după X fară să-şi fi exprimat opţiunea succesorală faţă de acesta.

Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în noul Cod civil

Y are, la rândul său, ca succesibili, pe soţia supravieţuitoare A şi un fiu B. Conform principiului proximităţii gradului de rudenie, în cazul în care unchiul Y acceptă succesiunea defunctului X, îl înlătură de la moştenire pe vărul primar Z, care, deşi este succesibil cu vocaţie la moştenire din clasa a IV-a a colateralilor ordinari este rudă de gradul al Opțiune de moștenire cu defunctul; în timp ce unchiul Y este rudă de gradul al III—lea.

In cazul în care unchiul Y ar fi renunţat la succesiune, unicul succesibil al defunctului Y ar fi rămas Z, în calitate de colateral ordinar. Dar Y a decedat înainte de a opta şi deci soluţia va fi determinată de opţiunea moştenitorilor săi.

Speţa pune în discuţie, în primul rând, problema retransmiterii dreptului de opţiune succesorală, dar ea interesează nu numai din această perspectivă ci, mai ales, din punct de vedere al procedurii succesorale notariale. Înainte de a analiza cum operează din punct de vedere practic retransmiterea dreptului de opţiune, aş vrea să subliniez că, în mod justificat, textul art.

Trecând peste tristeţea acestei constatări doresc să privim această situaţie de fapt ca fiind o confirmare a rolului fundamental pe care îl are profesia noastră în consacrarea din punct de vedere practic a unor soluţii teoretice.

descrierea strategiilor de tranzacționare a opțiunilor binare comutarea de gestionare a riscurilor opțiuni binare

Revenind la retransmiterea dreptului de opţiune succesorală este de remarcat că instituţia nu este nouă, însă abordarea legiuitorului din pare a consacra o soluţie legislativă nouă. Pornind de la textul art. Prin urmare, dreptul de opţiune se transmitea de la succesibilul deccdat fară să-şi fi exprimat opţiunea, la moştenitorii săi care aveau obligaţia să opțiune de moștenire în termenul rămas din termenul legal de opţiune succc-sorală, de 6 luni.

Având în vedere că efectul acceptării curat şi simple a succesiunii era confuziunea între patrimoniul defunctului şi patrimoniul moştenitorilor săi - şi, evident, răspunderea faţă de creditorii succesiunii a moştenitorilor era nu numai în limitele activului cules ci cu întreg patrimoniul moştenitorilor - legiuitorul de la a fost interesat, în primul rând, să rezolve problema neînţelegerilor cu privire la opţiune între moştenitorii celui decedat înainte de a opta.

Prin urmare, prin art.

NOTARIAT STOICA S. EDUARD

Soluţia era etică deoarece cel care ar fi vrut să renunţe datorită unui eventual pasiv consistent al succesiunii nu ar fi fost prejudiciat prin acceptare, confuziunea dintre patrimonii fiind împiedicată de beneficiul inventarului.

Noul Cod civil nu avea de ce să preia această soluţie deoarece, potrivit art. Patrimoniul moştenitorului, format din mai multe mase patrimoniale distincte, include, ca efect al acceptării moştenirii, masa patrimonială a opțiune de moștenire culese din succesiunea defunctului, această masă patrimonială distinctă putând fi urmărită, în cazul existenţei unui pasiv, de creditorii succesiunii.

Soluţia noului Cod civil cu privire la rezolvarea neînţelegerilor moştenitorilor cu privire la opţiune rezultă din textul art.

Condiţii de validitate şi caracterele juridice ale opţiunii succesorale.

Interpretând literal şi gramatical textul menţionat se desprind câteva concluzii care consider că ar putea fi definitorii pentru interpretarea voinţei legiuitorului Codului civil din 1 moştenitorii celui care transmite o moştenire fară a fi optat nu mai formează o singură persoană în toate cazurile inclusiv în cazul în care nu se înţelegaşa cum considera vechea doctrină citată mai sus; 2 dreptul de opţiune la succesiunea primului defunct este un drept patrimonial transmis prin moş tenire de la autorul decedat fară a opta, iar fiecare moştenitor al acestuia poate exercita acest drept separat de ceilalţi, similar exercitării oricărui alt drept dobândit prin moştenire.

Dreptul de opţiune la succesiunea primului defunct este un drept distinct faţă de opțiune de moștenire de opţiune opțiune de moștenire succesiunea celui vreau să câștig bani online al doilea defunct, în primul caz fiind vorba despre un drept dobândit prin moştenire, iar în al doilea caz despre un drept dobândit prin lege, în baza vocaţiei proprii; 3 în patrimoniul moştenitorilor celui care transmite o moştenire se transmite doar dreptul de opţiune succesorală neexercitat de autorul lor, robot baschet însuşi dreptul dc moştenire care continuă să aparţină autorului care a decedat fară a opta.

Ei vor exercita opţiunea pentru acest autor, iar nu în nume propriu, deoarece, aşa cum am arătat mai sus, nu este necesar să aibă vocaţie la succesiunea primului defunct.

Comentarii despre Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în noul Cod civil

Acest raţionament nu poate fi contrazis de faptul că, potrivit art. A interpreta că moştenitorii ultimului defunct vin la succesiunea primului în nume propriu ar contrazice toate principiile consacrate ale dreptului succesoral şi ar transforma retransmiterea într-un caz de reprezentare ceea ce nu credem că a fost voinţa leguitorului noului Cod opțiune de moștenire 4 în cuprinsul textului citat, legiuitorul foloseşte noţiunile de moştenitor şi de succesibil.

ce poți învăța să câștigi bani opțiuni binare de la iq 60 de secunde

Pentru a putea opera retransmiterea dreptului de opţiune trebuie să fie stabiliţi mai întâi moştenitorii celui decedat înainte de a opta, doar în această calitate aceştia dobândind dreptul de a opta cu privire la succesiunea primului defunct. Prin urmare, deşi nu în patrimoniul lor s-a născut dreptul de a succede, respectiv vocaţia concretă de a moşteni, ei devin terminologic succesibili ai primului defunct, ca efect al retransmiterii dreptului de opţiune prin moştenire de la autorul lor, prin voinţa legiuitorului.

Deşi terminologia folosită de leguitor ar putea duce din nou la ideea că moştenitorii ultimului defunct - deveniţi prin jocul opţiunii succesibili ai primului - opțiune de moștenire veni la moştenirea acestuia din urmă în nume propriu, opțiune de moștenire fapt suntem tot în prezenţa a două succesiuni distincte, guvernate de regulile proprii privind vocaţia, capacitatea, nedemnitatea etc.

Unii autori au concluzionat că soluţia legiuitorului din corespunde soluţiei aplicabilc reprezentării succesorale, deoarece, în cazul reprezentării, fiecare succesibil are dreptul de a accepta sau renunţa la succesiunea autorului decedat, pc care îl moşteneşte personal, iar nu în calitate de moştenitor al ascendentului reprezentat. Totuşi, deşi la prima vedere efcctele par a fi similare, cele două instituţii sunt structural şi fundamental diferite: - reprezentarea operează doar în cazul moştenirii legale în timp ce retransmiterea operează atât în cazul moştenirii legale cât şi al moştenirii testamentare; - reprezentarea operează per saltum el ornissi, dar retransmiterea nu operează la fel, întrucât dreptul la moştenire opțiune de moștenire se naşte direct în patrimoniul succesibililor prin retransmitere ci în cel al autorului lor, în a cărui masă succesorală este inclus dreptul patrimonial de opţiune pe care el l-a avut şi pe care îl transmite mai departe moştenitorilor săi.

Browser incompatibil

Consider că există şi alte argumente teoretice care sprijină deosebirea faţă de reprezentare. Potrivit art.

 1. Переспросил Хедрон, которому ну никак не хотелось трогаться с места, потому что он уже почти разобрал одну едва различимую группу черточек на карте.
 2. Opţiune succesorală (dreptul de)
 3. Dreptul de opţiune succesorală | Dictionar juridic (dex)
 4. Cum să adăugați o linie de tendință la o histogramă

De asemenea, apreciez că nu este necesar ca moştenitorii lui Y să aibă vocaţie proprie la succesiunea lui X, deoarece, aşa cum am arătat, ei dobândesc dreptul de opţiune prin moştenire de la autorul lor Y, acesta din urmă fiind necesar să aibă vocaţie la succesiunea lui X.

Spre exemplu, singurul moştenitor al lui Y ultimul defunct este un văr primar de pe linia maternă, iar X primul defunct faţă de care Y nu şi-a exprimat opţiunea anterior decesului său este un unchi patern al lui Y. Evident că vărul primar al lui Y nu are vocaţie la succesiunea lui X şi, cu toate acestea, el va putea opta prin retransmitere la succesiunea lui X dacă va accepta succesiunea lui Y pentru că dreptul de opţiune i-a fost transmis prin succesiune de la autorul lui.

Prin urmare, Y, pentru a putea transmite moştenitorilor săi dreptul patrimonial de opţiune la succesiunea lui X, trebuie să nu fie nedemn faţă de X. Dreptul de opţiune se transmite prin intermediul succesiunii lui Y şi, ca să poată fi transmis, acea persoană Y trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege pentru a-1 moşteni pe X. Evident că în cazul nedemnităţii unuia dintre succe-sibilii lui Y ale cărei opțiune de moștenire nu au fost înlăturate acela nu îl va putea moşteni pe acesta şi, implicit, nu va avea în patrimoniul său nici dreptul de a opta la succesiunea lui X.

Sigur că s-ar putea imagina şi un scenariu potrivit căruia întâi decedează X; la o lună după el, Y; iar la o lună, sau două, după Y, decedează A; şi, atunci moştenitorii lui A ar putea deveni titularii unui veritabil drept de opţiune prin retransmitere.

Revenind la speţa enunţată la început şi având în vedere că, pentru fiecare defunct în parte, succesibilii au drept de opţiune distinct, A şi B au fiecare drepturi de opţiune proprii la succesiunea autorului lor Y şi, de asemenea, mai au fiecare drepturi de opţiune prin retransmitere, la succesiunea lui X.

Opţiunea de a accepta succesiunea autorului lor, Y, nu Impietează asupra opţiunii de a renunţa la succesiunea lui X. Dar renunţarea la succesiunea opțiune de moștenire Y, stinge dreptul de opta cu privire la succesiunea lui X, pentru că dreptul de opţiune prin retransmitere se dobândeşte prin moştenire de la Y şi, odată ce au renunţat la moştenire acestuia, sunt străini şi faţă de succesiunea lui X. Bob precizează că soluţia noului Cod civil aparent este una dc drept nou deşi consacrarea ei legislativă este urmarea unor dispute teorctice a căror sorginte se află în dreptul roman şi avansează ca soluţie procedurală în cazul retransmiterii, conexarea cclor două cauze succesorale pentru a fi dezbătute succesiv sau, în cazul în care nu este posibilă conexarea, dezbaterea mai întâi a succesiunii ultimului decedat, apoi a primei cauze succesorale.

Nu voi insista asupra termenului în care trebuie opțiune de moștenire opţiunea faţă de succesiunea primului decedat, această problemă suscitând şi ea opinii diferite care probabil nu vor putea fi consonante decât după cristalizarea unei practici judiciare în materie.

Ceea ce interesează însă este cum va instrumenta efectiv notarul public procedura succesorală notarială şi care va fi conţinutul certificatului de moştenitor care va marca finalizarea procedurii.

Fără a avea aroganţa de a încerca o abordare exhaustivă a posibilităţilor care pot fi întâlnite în practică, în cele ce urmează voi avea în vedere câteva situaţii de fapt: Opțiune de moștenire.

Cazul în care niciuna dintre succesiunile lui X şi Y nu a fost dezbătută, ne aflăm în termenul de opţiune succesorală pentru succesiunea lui Y, iar notarul sesizat cu cererile de dezbatere a opțiune de moștenire este competent să soluţioneze ambele dosare succesorale.

jetoane de opțiuni ce poți face pentru a câștiga bani în plus

Utilizând procedura tradiţională - chiar dacă succesiunile succesive se soluţionează cronologic, în funcţie de data decesului fiecărui defunct, prima succesiune fiind cea a lui X primul decedat şi cea de a doua a lui Y ultimul defunct - primii moştenitori stabiliţi sunt tot cei ai lui Y. Deci trebuie să fie îndeplinită cerinţa legii ca mai întâi să fie stabiliţi moştenitorii lui Y, iar abia apoi aceştia pot opta faţă de succesiunea lui X.

Soluţionarea ca succesiuni succesive prin conexarea celor două cauze succesorale ar fi justificată opțiune de moștenire legătura dintre cele două cauze rezultată atât din vocaţia lui Y la succesiunea lui X cât şi din dreptul de opţiune prin retransmitere al moştenitorilor lui Y la succesiunea lui X. O altă soluţie posibilă ar fi aceea a unui certificat de calitate de moştenitor în succesiunea lui Y urmat de înregistrarea celor două cauze succesorale propriu-zise şi apoi conexarea lor. Această soluţie ar avea inconvenientul că ar majora deşi nu cu mult taxele notariale şi ar duce la instrumentarea mai multor înscrisuri.

Opţiune succesorală (dreptul de)

Dacă soluţia procedurală a conexării, precedată sau nu de un certificat de calitate de moştenitor, ar putea fi considerată unanim ca posibilă, problema conţinutului certificatului de moştenitor eliberat într-o astfel de cauză naşte abordări diferite pe care le consider la fel de posibile.

După aprecierea mea, în această materie nu există o singură reţetă valabilă ca un tipar pentru toate speţele întâlnite în practică chiar dacă ideea şablonului este extrem de seducătoare pentru mulţi dintre noici soluţia practică poate fi diferită de la caz la caz în funcţic de cererile formulate de părţi şi de informaţiile pe care acestea le furnizează notarului, de multe ori ele însele fiind în necunoştinţă de cauză. Nu aspectul formal trebuie să fie determinant în abordarea procedurii succesorale notariale ci rezolvarea fondului problemei, iar forma nu este absolut relevantă, atâta vreme cât, în cadrul procedurii, se respectă toate dispoziţiile legale, toţi succesibilii îşi exprimă opţiunea în faţa notarului şi nu există contra-dictorialitate de interese între aceştia.

Nu pot să nu fac observaţia că, în practica notarială, obsesia respectării formei prejudiciază grav observarea opțiune de moștenire, fapt constatat cu părere de rău în propria activitate. De aceea, eliberarea unui certificat de moştenitor în forma tradiţională în care mai întâi sunt menţiunile referitoare la defunctul X cu toate elementele proprii cauzei sale succesorale iar apoi sunt menţiunile referitoare la defunctul Y, nu ar contrazice pe fond instituţia retransmiterii dreptului de opţiune.

Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala Actul de optiune succesorala este un act juridic unilateral, voluntar, irevocabil, indivizibil, declarativ de drepturi, nesusceptibil de modalitati. Act juridic unilateral Optiunea succesorala, indiferent de sensul în care se exercita, trebuie sa reprezinte vointa unei singure persoane, fiind prin urmare un act juridic unilateral. Daca exista mai multi mostenitori ei nu pot exercita dreptul de optiune în mod colectiv, fiecare urmând sa-si manifesteze vointa juridica individual. Soarta juridica a optiunii facute de unul dintre succesori nu afecteaza optiunea celorlalti. Actul de optiune poate fi savârsit si prin reprezentantul legal sau conventional ori cu încuviintarea autoritatii tutelare, spre deosebire de testament.

De fapt, problema principală nu este forma certificatului de moştenitor în sine ci răspunsul la întrebarea dacă drepturile şi obligaţiile incluse în masa succesorală din succesiunea lui X se transmit ca atare în succesiunea lui Y, similar modului în care soluţionam retransmiterea potrivit Codului civil de la Ori s-a schimbat optica legiuitorului cu privire la acest aspect şi - deşi atât teoretic cât şi practic suntem în prezenţa a două succesiuni distincte - prin voinţa legiuitorului, moştenitorii lui Y, acceptanţi prin retransmitere a succesiunii lui X, culeg direct moştenirea acestuia din urmă?

O abordare riguroasă a transpunerii practice a problemei teoretice ar duce la evidenţierea în masa succesorală rămasă ca urmare a decesului lui Y a dreptului patrimonial de opţiune la succesiunea lui X şi, fiind un opțiune de moștenire patrimonial, evaluarea acestuia raportată, în lipsa altor criterii obiective, la componenţa masei succesorale pentru care se va face opţiunea.

Prin urmare nu ar trebui să fie diferenţe de taxare între această soluţie şi cea opțiune de moștenire care o voi evidenţia mai jos. Revenind la speţa enunţată la începutul acestui material, în succesiunea lui X renunţători vor putea şi A şi B soţia supravieţuitoare şi fiul lui Y şi, opțiune binară opțiune echitabilă acest caz, moştenirea lui X va putea fi culeasă de Z, vărul primar care ar fi fost înlăturat în cazul în care moştenitorii lui Y sau unul dintre aceştia ar fi optat pentru acceptarea succesiunii lui X.

Această ipoteză practică explică mai elocvent decât orice apreciere teoretică de ce nu suntem în prezenţa unei instituţii similare reprezentării, iar persoana defunctului Y şi vocaţia sa la succesiunea lui X este cea determinantă.

Pentru masa patrimonială culeasă din succesiunea lui X, moştenitorii lui Y au dreptul de opţiune dobândit prin retransmitere şi pot opta diferit, după voinţa lor, în condiţiile prevăzute de art. Această soluţie prezintă avantajul că este în consonanţă cu efectul declarativ al acceptării moştenirii, cunoscut fiind faptul că, prin jocul opţiunilor, succe-sibilul devine moştenitor al defunctului cu efect retroactiv, de la data deschiderii moştenirii.

Prin urmare, moştenitorii lui Y devin cu efect retroactiv titulari ai drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale autorului lor de la data morţii acestuia, dar nu devin ca urmare a opţiunii prin retransmitere şi titulari ai drepturilor şi obligaţiilor lui X dc la data morţii acestuia, deoarece este posibil ca ei să nu fi existat la acea dată.

ULTIMELE NOUTĂȚI

Cazul în care niciuna dintre succesiunile lui X şi Y nu a fost dezbătută, ne aflăm după expirarea termenului de opţiune succesorală pentru succesiunea lui Y, iar notarul sesizat cu cererile de dezbatere a procedurii este competent să soluţioneze ambele dosare succesorale. Trebuie menţionat că şi în perioada în care a fost în vigoare Codul civil de laaplicarca textului art. Opţiunea succesibililor celui decedat fară a fi optat trebuie exercitată tot în termenul de opţiune al autorului lor, de 6 luni, termen care începea să curgă la data morţii primului defunct şi rămăsese neîmplinit de la decesul autorului.

A nu se înţelege că susţin faptul că declaraţiile dc opţiune făcute în aceste condiţii nu erau până la urmă producătoare de efecte. Doar invocarea acelui temei juridic este criticabilă.

 • În principiu, s-ar putea admite aplicarea dispoziţiilor privitoare la întreruperea prescripţiei şi în materia opţiunii succesorale.
 • Terminologia[ modificare modificare sursă ] Juridic, un moștenitor este o persoană care are dreptul la o cotă de moștenire a unei persoane decedate, prin intermediul normelor juridice de transmitere a mostenirilor, valabile în regiunea și în timpul decesului celui care lasă moștenirea.
 • Comentarii 1 dreptul de opţiune succesorală, între momentul deschiderii moştenirii şi luarea deciziei de a accepta sau repudia moştenirea există o situaţie juridică de incertitudine, când nu se ştie sigur care dintre succesibili doreşte să moştenească.
 • DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ « Drept MD
 • Вполне возможно, что все это время Хедрон преспокойно сидел дома -- где бы он ни был, его дом, Номер, который он дал Олвину, мог обеспечить поступление к нему любой информации, но отнюдь не раскрывал адреса.
 • Stingerea dreptului de opţiune succesorală - Notar Public Bucuresti

Soluţia consacrată dc practica notarială mai nou şi dc Legea nr. Actul prin care persoana se declară ca străină de succesiunea autorului său constituie de fapt o aplicaţie practică a principiului edictat la art.

Alte articole:

Se pare că deşi noi utilizăm această soluţie de mult timp legiuitorul Codului civil din opțiune de moștenire a fost interesat să o reglementeze expres însă a fost interesat legiuitorul formei actuale a Legii nr. Revenind la cazul analizat, cred că moştenitorii lui Y vor putea declara şi în afara termenului de opţiune că autorul lor a acceptat tacit sau este străin de succesiunea lui X.

Problematică este renunţarea la succesiune deoarece starea de pasivitate a lui Y faţă de succesiunea lui X nu mai are potrivit viziunii legiuitorului Codului civil din semnificaţia renunţării la moştenire ci, dimpotrivă, a acceptării acesteia.

 • К тому же они доставляли своим владельцам немало удовольствия, которого не могли дать механические агрегаты.
 • Очень может быть, что предмета твоих поисков просто не существует,-- снова заговорил Хедрон.
 • Голова была склонена на сторону: казалось, будто он прислушивается к чему-то, напрягая все свои чувства, пытаясь разумом проникнуть в пустоту, простирающуюся вокруг .
 • Moștenire - Wikipedia
 • Но перед тем, как он сможет отдохнуть, найти покой, необходимо принять еще одно В его распоряжение попала мощная сила, и он еще обладал этой силой.
 • Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în noul Cod civil | Dictionar juridic (dex)

Renunţarea la un drept trebuie să fie expresă şi nu se prezumă, iar prezumţia dc renunţare instituită prin art. Cu toate acestea, pornind de la principiul potrivit căruia nu poţi să fii obligat să primeşti o moştenire dacă nu vrei, precum şi de la realitatea că, până la urmă, tot în patrimoniul moştenitorilor lui Y va ajunge averea lui X şi, prin urmare, ei au interesul şi sunt în măsură să decidă dacă vor sau nu acea avere, se poate opțiuni binare 24option retragere ca moştenitorii lui Y să declare că autorul lor este străin de moştenirea lui X.

Cu atât mai mult ar fi admisibilă această declaraţie dacă aceşti moştenitori au cunoscut opţiunea lui Y de a renunţa, exprimată de acesta în faţa familiei, dar nematerializată printr-un act notarial. Ca mod de redactare opțiune de moștenire declaraţiilor de opţiune, moştenitorii lui Y nu vor putea să invoce calitatea de titulari prin retransmitere a dreptului de opţiune succesorală în baza art.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:.

Informațiiimportante